SÁCH MỚI: Khi bếp vắng lò (NHẬT KÝ HỌC LÀM BÁNH 3) – Phát hành tháng 8/2016

Sách về CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG KHÔNG DÙNG LÒ & ĐỒ UỐNG. Phát hành tháng 8/2016 trên toàn quốc.
Xem thông tin cụ thể về sách tại: http://www.savourydays.com/sach-moi-khi-bep-vang-lo-nkhlb-3-phat-hanh-82016/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *